Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN – STAR REMEDIES B.V.

Artikel 1         DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Star Remedies B.V.: degene die in haar aanbieding, opdrachtbevestiging en/of overeenkomst naar deze voorwaarden verwijst;
  • Wederpartij: degene tot wie de aanbieding, opdrachtbevestiging en/of overeenkomst zich richt;
  • Product: de in de aanbieding, opdrachtbevestiging en/of overeenkomst omschreven te leveren Product(en);
  • Schriftelijk: brief, fax, e-mail en digitale berichtgeving.

Artikel 2         TOEPASSELIJKHEID
Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen van, opdrachtbevestigingen van en overeenkomsten met Star Remedies B.V. (hierna te noemen: “Star Remedies”). Afwijkingen van enige bepaling van deze algemene voorwaarden dienen Schriftelijk tussen partijen te worden overeengekomen. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen van de voorwaarden onverminderd van kracht.

Artikel 3         AANBIEDINGEN
Alle aanbiedingen blijven gedurende een door Star Remedies aan te geven termijn geldig. Bij gebreke van en termijn geldt de aanbieding gedurende 7 dagen, waarna de aanbieding is vervallen.

Artikel 4         OVEREENKOMST
4.1 Behoudens het hierna gestelde, komt een overeenkomst eerst tot stand nadat Star Remedies een opdracht uitdrukkelijk schriftelijk of via elektronische weg, heeft aanvaard respectievelijk heeft bevestigd. De aanbieding dan wel opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

4.2 Eventueel later gemaakte aanvullende (mondelinge) afspraken of wijzigingen en/of toezeggingen door Star Remedies of namens Star Remedies door haar verkopers, agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen, binden Star Remedies slechts indien deze schriftelijk door Star Remedies zijn bevestigd.

4.3 Bij gebreke van een aanbieding of opdrachtbevestiging wordt de factuur als opdrachtbevestiging beschouwd. In dat geval wordt geacht de factuur de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

4.4 Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de Wederpartij – dit uitsluitend ter beoordeling van Star Remedies – voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.
4.5 Star Remedies is gerechtigd voorafgaand aan of na het sluiten van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de Wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan betalings- als aan de overige verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst zal worden voldaan.

Artikel 5         PRIJZEN
Alle prijsopgaven op de website en in een catalogus zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen, exclusief BTW en ander overheidsheffingen en exclusief vervoers- en verpakkingskosten, tenzij het expliciet anders staat aangegeven.

Artikel 6         LEVERING EN LEVERTIJD
6.1 Levering geschiedt ‘Ex Works’ (EXW) in de zin van de Incoterms 2015, tenzij anders overeengekomen.

6.2 De Wederpartij is verplicht om het Product direct bij levering op eventuele gebreken te controleren, dan wel deze controle direct uit te voeren na mededeling van Star Remedies dat het Product ter beschikking van de Wederpartij staat.

6.3 Eventuele gebreken van het Product die bij levering aanwezig zijn, dient de Wederpartij op de leveringsbon, de factuur en/of de vervoersdocumenten te (laten) vermelden, bij gebreke waarvan reclames dienaangaande niet meer door Star Remedies in behandeling hoeven te worden genomen.

6.4 Star Remedies is gerechtigd om een Product in gedeelten te leveren. In geval van deelleveringen is Star Remedies gerechtigd om die deelleveringen van het Product afzonderlijk te factureren aan de Wederpartij.

6.5 De opgegeven levertijden gelden bij benadering en zijn niet bindend voor Star Remedies.

6.6 Overschrijding van de levertijd verplicht Star Remedies niet tot enige (schade)vergoeding aan de Wederpartij. De Wederpartij kan na levertijdoverschrijding Star Remedies Schriftelijk in gebreke stellen, onder vermelding van een laatste redelijke termijn van levering van tenminste 7 dagen. Na het verstrijken van de redelijke termijn heeft de Wederpartij het recht de overeenkomst Schriftelijk te ontbinden, tenzij de oorzaak van de levertijdoverschrijding niet aan Star Remedies is toe te rekenen.

6.7 Indien de Wederpartij weigert mee te werken aan de levering van het Product, is de Wederpartij gehouden een schadevergoeding aan Star Remedies te voldoen ter hoogte van 15% van het factuurbedrag van het Product. Star Remedies is tevens gerechtigd om het Product voor rekening en risico van de Wederpartij op te (laten) slaan.

Artikel 7         OVERMACHT
7.1 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van Star Remedies onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert waaronder doch niet uitsluitend wordt begrepen: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel van Star Remedies, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen (zoals in- en uitvoerverboden en contingenteringen), bedrijfsstoringen bij Star Remedies, wanprestatie door leveranciers van Star Remedies waardoor Star Remedies haar verplichtingen jegens de Wederpartij niet (meer) kan nakomen alsmede andere ernstige storingen in het bedrijf van Star Remedies of diens leveranciers.

7.2 Indien zich een overmachtsituatie voordoet, is Star Remedies gerechtigd om de overeenkomst (gedeeltelijk) op te schorten dan wel gedeeltelijk te ontbinden.

7.3 Star Remedies is ook gerechtigd om zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die de overmacht oplevert, intreedt nadat Star Remedies het Product had moeten leveren.

Artikel 8         AANSPRAKELIJKHEID
8.1 Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid is alle aansprakelijkheid van Star Remedies, zoals voor bedrijfsschade, gederfde winst, stagnatie en andere indirecte schade, alsmede schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, uitgesloten.

8.2 Star Remedies is voorts niet aansprakelijk voor schade, veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik van het Product of door het gebruik daarvan voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is.

8.3 De Wederpartij is gehouden Star Remedies te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen ter zake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van Star Remedies in deze algemene voorwaarden in de verhouding met de Wederpartij is uitgesloten.

8.4 Indien Star Remedies geen aanspraak kan maken op bovengenoemde beperkingen van aansprakelijkheid, is de aansprakelijkheid van Star Remedies, voor zover deze door haar (aansprakelijkheids)verzekering wordt gedekt, beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering. Op verzoek van de Wederpartij verstrekt Star Remedies informatie tot welk bedrag Star Remedies verzekerd is. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Star Remedies beperkt tot maximaal de volledige koopprijs van het Product.

Artikel 9         RECLAMES
9.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 6.2 en 6.3 van deze algemene voorwaarden, dienen alle reclames onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klacht(en) binnen 7 dagen na levering van het Product schriftelijk bij Star Remedies te zijn ingediend.

9.2 Voor reclames inzake verborgen gebreken (bij levering niet-zichtbare gebreken) geldt een uiterste termijn van twee maanden na levering, terwijl deze reclames binnen 7 dagen na constatering van het verborgen gebrek schriftelijk bij Star Remedies moeten zijn ingediend.

9.3 Na het verstrijken van de termijnen genoemd in artikel 9.1 en 9.2 van deze algemene voorwaarden wordt de Wederpartij geacht het Product te hebben goedgekeurd. In dat geval worden reclames door de Wederpartij niet meer door Star Remedies in behandeling genomen.

9.4 Indien de reclame door Star Remedies gegrond wordt bevonden, is Star Remedies uitsluitend verplicht het gebrekkige Product te vervangen dan wel een eventueel tekort aan te vullen.

9.5 Het indienen van een reclame ontslaat de Wederpartij nimmer van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van Star Remedies.

9.6 Retournering van het Product door de Wederpartij kan slechts geschieden na voorafgaande Schriftelijke toestemming van Star Remedies en onder door Star Remedies nader te bepalen voorwaarden.

Artikel 10       GARANTIE
Garantie op het door Star Remedies geleverde Product dat Star Remedies elders heeft ingekocht, wordt slechts aan de Wederpartij gegeven voor zover de leverancier van Star Remedies deze garantie aan Star Remedies heeft verstrekt.

Artikel 11       BETALING
11.1 Betaling dient te geschieden door bijschrijving van het bedrag op een door Star Remedies aangewezen bankrekening binnen 14 dagen na factuurdatum. De betalingstermijn is een fatale termijn.

11.2 Betaling door de Wederpartij dient te geschieden zonder enige aftrek of verrekening.

11.3 Star Remedies is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, rente en/of schade, gerechtigd om (i) de overeenkomst Schriftelijk te ontbinden dan wel (ii) enig bedrag
dat de Wederpartij aan Star Remedies is verschuldigd op grond van het door Star Remedies geleverde Product direct in zijn geheel op te eisen en terug te vorderen indien:

  1. de Wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, wettelijke schuldsanering natuurlijke personen aanvraagt;
  1. het bedrijf van de Wederpartij in liquidatie treedt, wordt stilgelegd dan wel geheel of gedeeltelijk aan derden wordt overgedragen;
  1. de Wederpartij komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;
  1. beslag op de vermogensbestanddelen van de Wederpartij wordt gelegd;
  1. de Wederpartij nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen;

11.4 Vanaf het moment dat de betalingstermijn is verstreken en door de Wederpartij het verschuldigde niet tijdig aan Star Remedies is voldaan, is Star Remedies gerechtigd zonder nadere ingebrekestelling de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

Artikel 12       RENTE EN KOSTEN
12.1 Indien betaling door de Wederpartij aan Star Remedies niet tijdig heeft plaatsgevonden, is de Wederpartij van rechtswege in verzuim en is de Wederpartij vanaf de vervaldatum van de factuur de wettelijke handelsrente verschuldigd over het nog openstaande bedrag van de factuur.

12.2 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Star Remedies moet maken voor incasso van een factuur na verstrijking van de betaaltermijn, komen voor rekening van de Wederpartij, één en ander met een minimum van 15% van de factuurwaarde inclusief BTW.

Artikel 13       TOEPASSELIJK RECHT
13.1 Op alle aanbiedingen, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

13.2 De toepasselijkheid van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationaal koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Weens Koopverdrag) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 14       GESCHILLEN
Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een aanbieding, opdrachtbevestiging en overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, of naar aanleiding van nadere overeenkomsten welke een uitvloeisel daarvan zijn, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.