Star Remedies Logo
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Star Remedies Logo
Home » Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN – STAR REMEDIES B.V.

Artikel 1 DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
– Star Remedies B.V.: degene die in haar website, opdrachtbevestiging en/of overeenkomst naar deze voorwaarden verwijst ,(hierna te noemen: “Star Remedies”);
– Ondernemer/Afnemer:: de natuurlijke-of rechtspersoon die tot Star Remedies in een contractuele relatie staat op basis van een met Star Remedies gesloten of nog te sluiten koop- of andersoortige overeenkomst en/of diegene in wiens opdracht en/of voor wiens rekening en/of door wiens handeling producten door Star remedies worden geleverd.;
– Product/Producten: de in de aanbieding, opdrachtbevestiging en/of overeenkomst omschreven te leveren Product(en) alsmede het verrichten van werkzaamheden/diensten in de zin van therapie, advies, begeleiding van welke aard dan ook in de breedste zin des woord in samenhang met Product/Producten.
– Schriftelijk: brief, fax, e-mail en digitale berichtgeving.

Artikel 2 TOEPASSELIJKHEID

2.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen van, opdrachtbevestigingen van en overeenkomsten met Star Remedies B.V. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op door Star Remedies aangegane overeenkomsten tot levering van Producten aan afnemers van Star Remedies.

2.2 Afwijkingen van enige bepaling van deze algemene voorwaarden dienen Schriftelijk tussen partijen te worden overeengekomen en behoeven de uitdrukkelijke toestemming van Star Remedies. Voor zover uitdrukkelijk en/of stilzwijgend van de ze algemene voorwaarden is afgeweken, kan de afnemer daaraan geen enkel recht ontlenen met betrekking tot op een later moment gesloten overeenkomsten.

2.3 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk al dan niet door de rechter als onredelijke bezwarend zou worden gekwalificeerd, wordt deze bepaling geacht te zijn geconverteerd in een bepaling die niet al onredelijke bezwarend kan worden aangemerkt, waarbij strekking en inhoud zoveel mogelijk behouden blijven en blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht.

Artikel 3 AANBIEDINGEN

3.1 Alle aanbiedingen blijven gedurende een door Star Remedies aan te geven termijn geldig. Bij gebreke van en termijn geldt de aanbieding gedurende 7 dagen, waarna de aanbieding is vervallen.

3.2 Elke aan Star Remedies gegeven order/opdracht door een Ondernemer/Afnemer geldt als aanbod. Star Remedies kan de order/opdracht uitdrukkelijk en/of stilzwijgend aanvaarden, waarna de Ondernemer/Afnemer eraan gebonden is. Indien Star Remedies niet binnen 7 dagen na ontvangst van de order/opdracht schriftelijk meedeelt dat de order/opdracht niet is geaccepteerd, wordt de order/opdracht geacht stilzwijgend te zijn geaccepteerd door Star Remedies.

Artikel 4 OVEREENKOMST

4.1 Behoudens het hierna gestelde, komt een overeenkomst eerst tot stand nadat Star Remedies een opdracht uitdrukkelijk schriftelijk of via elektronische weg, heeft aanvaard respectievelijk heeft bevestigd. De aanbieding dan wel opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

4.2 Eventueel later gemaakte aanvullende (mondelinge) afspraken of wijzigingen en/of toezeggingen door Star Remedies of namens Star Remedies door haar verkopers, agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen, binden Star Remedies slechts indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk door een vertegenwoordiging bevoegde bestuurder van Star Remedies schriftelijk zijn bevestigd.

4.3 Bij gebreke van een aanbieding of opdrachtbevestiging wordt de factuur als opdrachtbevestiging beschouwd. In dat geval wordt geacht de factuur de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

4.4 Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende of ontbindende voorwaarde– dit uitsluitend ter beoordeling van Star Remedies – dat de Ondernemer/Afnemer voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.

4.5 Star Remedies is gerechtigd voorafgaand aan of na het sluiten van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de Ondernemer/Afnemer te vorderen dat deze financiële zekerheid stelt voor de nakoming van zijn betalings- als aan de overige verplichtingen jegens Star Remedies. Weigert de Ondernemer/Afnemer op enig moment de gevraagde zekerheid te stellen, kan Star Remedies haar verplichting(en) opschorten en/of deze overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden, onverminderd overige rechten die voor Star Remedies uit de wet voortvloeien.

4.6 Star Remedies heeft het recht om zonder opgave van redenen orders/opdrachten te weigeren, zonder dientengevolge aansprakelijk en/of schadeplichtig te zijn jegens de Ondernemer/Afnemer.

4.7 Het is de Ondernemer/Afnemer uitdrukkelijk verboden om rechten en/of verplichtingen voortvloeiende uit enige met Star Remedies gesloten overeenkomst over te dragen aan een derde/derden, waaronder tevens wordt verstaan met de betreffende Ondernemer/Afnemer gelieerde vennootschappen, behoudens voorafgaande, uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Star Remedies.

4.8 Star Remedies is bevoegd haar rechten uit met Ondernemer /Afnemer gesloten overeenkomst(en) geheel dan wel gedeeltelijk aan derden over te dragen.

Artikel 5 PRIJZEN

5.1 Alle prijsopgaven op de website van Star Remedies en in een catalogus van Star Remedies zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen, exclusief BTW en ander overheidsheffingen en exclusief vervoers- en verpakkingskosten, tenzij het expliciet anders staat aangegeven.

5.2 De tussen partijen overeengekomen prijzen zijn bindend, tenzij na de aanbieding tot aan het tijdstip van levering een of meerdere van voornoemde kostprijsbepalende factoren wijzigt en de dientengevolge ontstane prijsverhoging niet/nauwelijks door Star Remedies kunnen worden beïnvloedt.

5.3 Indien voornoemde prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de Ondernemer/Afnemer het recht deze overeenkomst zonder kosten en zonder schadevergoedingsverplichting te annuleren binnen 3 werkdagen nadat Star Remedies de Ondernemer/Afnemer van de prijsverhoging op de hoogte heeft gebracht. In geval van annulering door Ondernemer /Afnemer, zal Star Remedies zo spoedig mogelijk de eventueel reeds geleverde goederen of Producten terug halen. De Ondernemer /Afnemer blijft tot aan het moment waarop de goederen of Producten door Star Remedies worden teruggehaald uitdrukkelijk volledig aansprakelijk voor eventuele beschadiging, kwaliteitsvermindering, diefstal e.d.

Artikel 6 LEVERING EN LEVERTIJD

6.1 Levering geschiedt ‘Ex Works’ (EXW) in de zin van de Incoterms 2015, tenzij anders overeengekomen.

6.2 De Ondernemer /Afnemer is verplicht om het Product/Producten direct bij levering op eventuele gebreken te controleren, dan wel deze controle direct uit te voeren na mededeling van Star Remedies dat het Product/Producten ter beschikking van de Ondernemer /Afnemer staat. Indien de verkochte en geleverde Producten door Star Remedies aan Ondernemer /Afnemer ter beschikking zijn gesteld, gaat het risico daarvan onmiddellijk over op Ondernemer /Afnemer.

6.3 Eventuele gebreken van het Product die bij levering aanwezig zijn, dient de Ondernemer /Afnemer op de leveringsbon, de factuur en/of de vervoersdocumenten te (laten) vermelden, bij gebreke waarvan reclames dienaangaande niet meer door Star Remedies in behandeling hoeven te worden genomen.

6.4 Star Remedies is gerechtigd om een Product/Producten in gedeelten te leveren. In geval van deelleveringen is Star Remedies gerechtigd om die deelleveringen van het Product/Producten afzonderlijk te factureren aan de Ondernemer /Afnemer en eventuele kosten die met deelleveringen gemoeid zijn aanvullend aan Ondernemer /Afnemer in rekening te brengen.

6.5 De opgegeven levertijden gelden bij benadering en zijn niet bindend voor Star Remedies en zeker niet te beschouwen als fatale termijn. Leveringstermijnen die Star Remedies noemt gaan pas in vanaf het moment waarop de overeenkomst tot stand is gekomen en alle voor de uitvoering van de overeenkomst door Star remedies benodigde gegevens door Ondernemer/Afnemer aan Star remedies zijn verstrekt en ontvangst door Star Remedies is bevestigd.

6.6 Overschrijding van de levertijd verplicht Star Remedies niet tot enige (schade)vergoeding aan de Ondernemer /Afnemer. De Ondernemer /Afnemer kan na levertijdoverschrijding Star Remedies Schriftelijk in gebreke stellen, onder vermelding van een laatste redelijke termijn van levering van tenminste 7 dagen. Na het verstrijken van de redelijke termijn heeft de Ondernemer /Afnemer het recht de overeenkomst Schriftelijk te ontbinden, tenzij de oorzaak van de levertijdoverschrijding niet aan Star Remedies is toe te rekenen. Star Remedies kan de levertijden verlengen dan wel de opgegeven orders opschorten met de tijdspanne gedurende welke de Ondernemer /Afnemer enig door hem aan Star Remedies verschuldigd en/of opeisbar geworden bedrag onbetaald laat, dan wel heeft gelaten.

6.7 Indien de Ondernemer /Afnemer weigert mee te werken aan de levering van het Product/Producten, is de Ondernemer /Afnemer gehouden een schadevergoeding aan Star Remedies te voldoen ter hoogte van 15% van het factuurbedrag van het Product/Producten. Star Remedies is tevens gerechtigd om het Product voor rekening en risico van de Ondernemer /Afnemer op te (laten) slaan.

6.8 Voor zover Star Remedies op enig moment van overheidswegen ertoe verplicht zou worden om bij aflevering van haar Product/Producten eventueel aanwezige omverpakkingen, restmateriaal e.d. mee terug te nemen, komen eventuele in dit kader ontstane kosten van onder meer vernietiging voor rekening van Ondernemer /Afnemer.

6.9 Wanneer Star Remedies door haar leveranciers geconfronteerd wordt met recall-acties, bijvoorbeeld toch niet uitsluitend in verband met productgebreken en/of gebreken in de fabricage of verpakking van een Product/producten, dient de Ondernemer /Afnemer met de betreffende Product/Producten te handelen conform de door star Remedies in die gevallen aan Ondernemer /Afnemer bekend gemaakte recall-procedure. Ondernemer /Afnemer zal in het geval van een recall-actie alle medewerking verlenen en alle aanwijzingen van Star Remedies onverwijld opvolgen.

Artikel 7 OVERMACHT

7.1 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van Star Remedies onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert (d.w.z. niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming), waaronder doch niet uitsluitend wordt begrepen: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel van Star Remedies, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen (zoals in- en uitvoerverboden en contingenteringen), bedrijfsstoringen bij Star Remedies, wanprestatie door leveranciers van Star Remedies waardoor Star Remedies haar verplichtingen jegens de Wederpartij niet (meer) kan nakomen alsmede andere ernstige storingen in het bedrijf van Star Remedies of diens leveranciers, alsmede mobilisatie, dreiging van- en oorlog, oproer, staking, daden van terreur, demonstraties, epidemieën, pandemieën, vorst, sneeuwoverlast, overstroming, stormschade en andere natuurrampen alsmede elke belemmering die direct of indirect veroorzaakt wordt door wetten, maatregelen, of besluiten van internationale, nationale en/of regionale (overheids-) instanties.

7.2 Indien zich een overmachtsituatie voordoet, is Star Remedies gerechtigd om de overeenkomst op een later moment na te komen, dan wel om de overeenkomst (gedeeltelijk) op te schorten dan wel gedeeltelijk te ontbinden, zulks geheel ter beoordeling van Star Remedies en zonder dat op enig moment enige schadevergoedingsverplichting aan de zijde van Star Remedies ontstaat.

7.3 Star Remedies is ook gerechtigd om zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die de overmacht oplevert, intreedt nadat Star Remedies het Product/Producten had moeten leveren.

Artikel 8 AANSPRAKELIJKHEID

8.1 Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid is alle aansprakelijkheid van Star Remedies, zoals voor bedrijfsschade, gederfde winst, stagnatie en andere indirecte schade, alsmede schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, uitgesloten.

8.2 Star Remedies is voorts niet aansprakelijk voor schade, veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik van het Product/Producten of door het gebruik daarvan voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is.

8.3 De Ondernemer /Afnemer is gehouden Star Remedies te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen ter zake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van Star Remedies in deze algemene voorwaarden in de verhouding met de Ondernemer /Afnemer is uitgesloten.

8.4 Indien Star Remedies geen aanspraak kan maken op bovengenoemde beperkingen van aansprakelijkheid, is de aansprakelijkheid van Star Remedies, voor zover deze door haar (aansprakelijkheids)verzekering wordt gedekt, beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering. Op verzoek van de Ondernemer /Afnemer verstrekt Star Remedies informatie tot welk bedrag Star Remedies verzekerd is. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Star Remedies beperkt tot maximaal de volledige koopprijs van het Product/Producten.

8.5 Iedere mogelijke vordering/claim tegen Star Remedies vervalt, indien Star Remedies niet binnen 12 maanden nadat een vordering/claim door haar is ontvangen in rechte is aangesproken.

Artikel 9 RECLAMES

9.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 6.2 en 6.3 van deze algemene voorwaarden, dienen alle reclames onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klacht(en) binnen 7 dagen na levering van het Product/Producten schriftelijk bij Star Remedies te zijn ingediend. In geval de Ondernemer/afnemer verpakkingen of producten van Star Remedies beschadigt, opent en/of verbreekt, is Ondernemer /Afnemer verplicht deze Producten af te nemen en te betalen.

9.2 Voor reclames inzake verborgen gebreken (bij levering niet-zichtbare gebreken) geldt een uiterste termijn van twee maanden na levering, terwijl deze reclames binnen 7 dagen na constatering van het verborgen gebrek schriftelijk bij Star Remedies moeten zijn ingediend.

9.3 Na het verstrijken van de termijnen genoemd in artikel 9.1 en 9.2 van deze algemene voorwaarden wordt de Ondernemer /Afnemer geacht het Product/Producten te hebben goedgekeurd en vervalt ieder vorderingsrecht van de Ondernemer /Afnemer onherroepelijk. In dat geval worden reclames door de Ondernemer /Afnemer niet meer door Star Remedies in behandeling genomen.

9.4 Indien de reclame door Star Remedies gegrond wordt bevonden, is Star Remedies uitsluitend verplicht het gebrekkige Product te vervangen dan wel een eventueel tekort aan te vullen. Star Remedies is in dit geval jegens Ondernemer /Afnemer nooit enige schadevergoeding verschuldigd. Een eventuele aansprakelijkheid van Star Remedies blijft te allen tijde beperkt tot de waarde van de geleverde Producten waarover door Ondernemer /Afnemer werd gereclameerd. Indien de Ondernemer /Afnemer het geleverde Product in gebruik heeft genomen, dan wel heeft verwerkt dan wel bewerkt dan wel aan een derde heeft doorgeleverd, vervalt het recht van reclameren.

9.5 Het indienen van een reclame ontslaat de Ondernemer /Afnemer nimmer van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van Star Remedies en geeft de Ondernemer /Afnemer ook nimmer het recht zijn betalingsverplichting (tijdelijk) op te schorten.

9.6 Retournering van het Product door de Ondernemer /Afnemer kan slechts geschieden na voorafgaande Schriftelijke toestemming van Star Remedies en onder door Star Remedies nader te bepalen voorwaarden, waarbij Ondernemer /Afnemer gehouden is alle aanwijzingen van Star Remedies te volgen.

Artikel 10 GARANTIE

Garantie op het door Star Remedies geleverde Product/Producten dat Star Remedies elders heeft ingekocht, wordt slechts aan de Ondernemer /Afnemer gegeven voor zover de leverancier van Star Remedies deze garantie aan Star Remedies heeft verstrekt.

Artikel 11 BETALING

11.1 Betaling dient te geschieden door bijschrijving van het bedrag op een door Star Remedies aangewezen bankrekening binnen 14 dagen na factuurdatum. De betalingstermijn is een fatale termijn.

11.2 Betaling door de Ondernemer /Afnemer dient te geschieden zonder enige aftrek of verrekening.

11.3 Star Remedies is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, rente en/of schade, gerechtigd om (i) de overeenkomst Schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel (ii) enig bedrag dat de Ondernemer /Afnemer aan Star Remedies is verschuldigd op grond van het door Star Remedies geleverde Product/Producten direct in zijn geheel op te eisen en terug te vorderen indien:

a. de Ondernemer /Afnemer in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, wettelijke schuldsanering natuurlijke personen aanvraagt;

b. het bedrijf van de Ondernemer /Afnemer in liquidatie treedt, wordt stilgelegd dan wel geheel of gedeeltelijk aan derden wordt overgedragen;

c. de Ondernemer /Afnemer komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;

d. beslag op de vermogensbestanddelen van de Ondernemer /Afnemer wordt gelegd;

e. de Ondernemer /Afnemer nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen;

11.4 Vanaf het moment dat de betalingstermijn is verstreken en door de Ondernemer /Afnemer het verschuldigde niet tijdig aan Star Remedies is voldaan, is Star Remedies gerechtigd zonder nadere ingebrekestelling de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Star Remedies is gerechtigd alle met de invordering van de verschuldigde facturen gemoeide kosten, waaronder buitengerechtelijke (incasso)kosten in rekening te brengen aan Ondernemer /Afnemer met een minimum van euro 60,00 per factuur en onverminderd het recht van Star Remedies om eventueel aanvallende redelijke hogere kosten van Ondernemer /Afnemer te eisen. Eventuele aflossingen/afbetalingen door Ondernemer /Afnemer zal allereerst strekken tot voldoening van door Ondernemer /Afnemer aan Star Remedies verschuldigde rente en vervolgens tot voldoening van door Ondernemer /Afnemer aan Star Remedies verschuldigde invordering/incassokosten met uitzondering van gerechtelijke kosten. Pas nadien zal de aflossing van Ondernemer /Afnemer strekken tot betaling van de oudste openstaande vordering van Star Remedies, waarbij star Remedies geen rekening hoeft te houden met eventueel door Ondernemer /Afnemer bij zijn betaling gehanteerde omschrijving.

11.5 Indien Star Remedies op enig moment gelden aan Ondernemer /Afnemer verschuldigd zou zijn, is Star Remedies gerechtigd deze te verrekenen met eventuele door Ondernemer /Afnemer verschuldigde bedragen.

Artikel 12 RENTE EN KOSTEN

12.1 Indien betaling door de Ondernemer /Afnemer aan Star Remedies niet tijdig heeft plaatsgevonden, is de Ondernemer /Afnemer van rechtswege in verzuim en is de Ondernemer /Afnemer vanaf de vervaldatum van de factuur de wettelijke handelsrente verschuldigd over het nog openstaande bedrag van de factuur.

12.2 In geval van wanprestatie van de Ondernemer /Afnemer is Star Remedies onverminderd het bepaalde in het Nederlandse burgerlijke wetboek, gerechtigd om de met Ondernemer /Afnemer gesloten overeenkomst op te schorten en/of deze geheel of gedeeltelijke te ontbinden, zulks ter uitsluitende keuze van Star Remedies. Star Remedies is in dat geval gerechtigd tot algehele schadevergoeding.

12.2 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Star Remedies moet maken voor incasso van een factuur na verstrijking van de betaaltermijn, komen voor rekening van de Ondernemer /Afnemer, één en ander met een minimum van 15% van de factuurwaarde inclusief BTW en in aanvulling van artikel 11.4 voornoemd.

Artikel 13 TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

13.1 Op alle aanbiedingen, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

13.2 De toepasselijkheid van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationaal koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Weens Koopverdrag) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

13.3 De rechter van de rechtbank Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd van geschillen uit met Star remedies gesloten overeenkomsten kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. het staat Star remedies vrij om een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van de Ondernemer /Afnemer.

Artikel 14 EIGENDOMSVOORBEHOUD

14.1 Alle door Star Remedies aan Ondernemer /Afnemer geleverde producten, blijven eigendom van Star Remedies tot het moment waarop door Ondernemer /Afnemer de verschuldigde koopprijs evt. vermeerderd met rente en/of kosten volledig is betaald. Star Remedies levert haar Product/Producten aan Ondernemer /Afnemer onder de opschortende voorwaarde van tijdige en volledige kopprijsbetaling. Pas na volledige betaling gaat het eigendom van het geleverde Product/Producten over op Ondernemer /Afnemer.

14.2 Het staat Ondernemer /Afnemer niet vrij om niet betaalde Product/Producten in pand te geven, en/of daarop een bezitloos pandrecht te vestigen of enig ander zakelijk recht op de Product/Producten van Star Remedies te vestigen ten behoeve van een derde.

14.3 Reeds nu voor alsdan geeft Ondernemer /Afnemer aan Star Remedies het recht om, wanneer sprake is van een situatie zoals genoemd in punt 1 en/of 2 alle plaatsen bij Ondernemer /Afnemer te betreden, teneinde Star Remedies in de gelegenheid te stellen om haar eigendomsrechten uit te oefenen en de onbetaalde Product/Producten terug en aan zich te nemen.

Artikel 15 ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden zijn vastgesteld op 25-01-2021 en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam. Op de overeenkomst gesloten met Ondernemer /Afnemer is steeds de laatst gedeponeerde versie van toepassing. De algemene voorwaarden zijn tevens gepubliceerd op de website van Star Remedies.

Visa Mastercard American Express Diners Club Discover
Alle prijzen zijn inclusief BTW
menuchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram